White Reindeer On Diagonal Stripes Coasters by Adeela Abdul Razak